رد کردن لینک ها

جوش گوشه در اتصالات

جوش گوشه متداول ترین جوش در سازه های فولادی است که بر وجوه جانبی قطعات مجاور رسوب میکند.

که در اتصالات روی هم(over lap) اتصال سپری و اتصال گونیا شکل(corner)  استفاده عمده دارد .

مشخصات هندسی جوش “گوشه” با دو ساق مساوی نشان داده میشود که باید توجه داشت.
برای تعیین‌تنش‌مجاز جوش در روی گلو از روابط زیر استفاده میشود که Rw معرف ارزش جوش گوشه می باشد.
 te=cosa.D 
 Rw=0.3Fuphi(cos45)D

در روابط فوق D و phi و Fu و te به ترتیب اندازه ساق جوش گوشه،ضریب بازرسی جوش(کنترل کیفیت) ، مقاونت نهایی الکترود و گلوی جوش گوشه می باشد.

در ادامه ویدیویی از یک جوش بی عیب و نقص را مشاهده میکنید :

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه