مقالات با موضوع : 3 اردیبهشت 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

جوش گوشه

جوش گوشه در اتصالات

جوش گوشه متداول ترین جوش در سازه های فولادی است که بر وجوه جانبی قطعات مجاور رسوب میکند. که در اتصالات روی هم(over lap) اتصال

مشاهده مقاله »