دوره كاربردي آيين نامه زلزله 2800 (تفسیر آیین نامه) در نظام مهندسی

? دوره كاربردي آيين نامه زلزله 2800 (ويرايش چهارم) در نظام مهندسی

✅ مدرس: دکتر حميد كاظمي دكتري مهندسي زلزله (دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در اﻳﺮان:

• روش ﻫﺎي ﻃﺮح ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ

• ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﻮاﺑﻂ وﻳﺮاﻳﺶ ﭼﻬﺎرم

• ASCE ﺑﺎ2800 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ

• ٧ ﻧﻜﺎت اﺟﺮاﻳﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

• Etabs ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﻲ ﺿﻮاﺑﻂ در ﻧﺮم اﻓﺰار

دانلود با لینک مستقیم : 2800-Presentation-Kazemi


 

فهرست مطالب

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Search
Close this search box.