رد کردن لینک ها

دوره كاربردي آيين نامه زلزله 2800 (تفسیر آیین نامه) در نظام مهندسی

🔵 دوره كاربردي آيين نامه زلزله 2800 (ويرايش چهارم) در نظام مهندسی
✅ مدرس: دکتر حميد كاظمي دكتري مهندسي زلزله (دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در اﻳﺮان:
• روش ﻫﺎي ﻃﺮح ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
• ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﻮاﺑﻂ وﻳﺮاﻳﺶ ﭼﻬﺎرم
• ASCE ﺑﺎ2800 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ
• ٧ ﻧﻜﺎت اﺟﺮاﻳﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
• Etabs ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﻲ ﺿﻮاﺑﻂ در ﻧﺮم اﻓﺰار
دانلود با لینک مستقیم : 2800-Presentation-Kazemi


 

به گفتگو بپیوندید