رد کردن لینک ها

ضوابط آیین نامه بتن ایران(آبا) در مورد سقف تیرچه بلوک

ضوابط آیین نامه تیرچه بلوک :

1.فاصله آزاد بین تیرچه ها نباید از 750mm تجاوز کند. حداقل عرض جان تیرچه نیز مساوی 100mm می باشد و نسبت ارتفاع به عرض جان تیرچه نباید از 3.5 بیشتر شود.

2.خامت قشر بتن روی بلوک ها نباید از 40mm یا 1/12 فاصله خالص تیرچه ها کمتر شود؛ در صورتی که مقاومت فشاری بلوک از مقاومت فشاری بتن تیرچه کمتر باشد و یا سقف تیرچه بلوک با قالب اجرا گردد ضخامت حداقل 50mm افزایش می یابد.

3.نیروی برشی قابل تحمل توسط بتن را میتوان 10% بزرگتر از Vc معمول تیرها در نظر گرفت.

مطالب آموزشی بیشتر در مورد تیرچه بلوک

تیرچه بلوک

بازگشت به بالای صفحه