نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده(PDF)

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده

ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك و روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداري و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭼﺮاﻏﭽﯽ ﺑﺎﺷﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ

ﻋﻨﻮان دوره :ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك و روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداري (1) و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ

1 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك و ﺷﺮاﯾﻂ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ

2 ﺗﻌﺮﯾﻒﮔﻮدﺑﺮداري،ﺷﻨﺎﺧﺖﻣﻮﺿﻮعوﺧﻄﺮات و ﺗﺒﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽﻧﺎﺷﯽ ازﮔﻮدﺑﺮداريﻏﯿﺮاﺻﻮل،ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽوﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

3 ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻫﺎي دﯾﻮاره و ﮐﻒ ﮔﻮد و اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﺎور

4 ﻣﺮوري ﺑﺮ رﯾﺰش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﮔﻮد ﺣﺎدث ﺷﺪه

5 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺮاي روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﮔﻮد از ﻗﺒﯿﻞ:اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﺷﻤﻊ رﯾﺰي در ﺟﺎ ﯾﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ، ﻣﻬﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، دوﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ

6 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖدر ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ

7 ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤلی

فهرست مطالب

آخرین مقالات

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Search
Close this search box.