ضوابط مربوط به پارکینگ

ضوابط کلی مربوط به ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ وﺳﺎﺋﻞ نقلیه :

1) ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ و ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

2) در، ﺗﻌﺪاد اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ﺑﺮاي ﺗﺼﺮﻓﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

3) در ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﺮ ورودي و ﺧﺮوج آن ﻫﺎ دود، ﺑﻮ ﻳﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪاي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺰاﺣﻢ آﺳﺎﻳﺶ و آراﻣﺶ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻃﺮاف آن ﺑﺎﺷﺪ .

4) اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ.

5) ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ده واﺣﺪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

6) ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮔﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎﻳﺪﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ و در ﺻﻮرت ﻛﺎﻓﻲ . ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

انواع پارکینگ وسایل نقلیه در ساختمان :

1)ﺗﻮﻗﻒ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن و ﻛﺎرﺑﺮان در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮب میگردند.

2) ﺗﻮﻗﻒ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﺗﺼﺮف ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم از آﻧﻬﺎ میسر است . ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.

گروه بندی پارکینگ ها :

ﺗﻮﻗفﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲشوند :

پاركینگ كوچك‌ دارای حداقل سه محل توقف خودرو

پاركینگ متوسط دارای چهار تا حداكثر بیست و پنج محل توقف خودرو

پاركینگ بزرگ دارای بیش از بیست و پنج محل توقف خودرو

پاركینگ سوئیچی

‌در پاركینگ‌های خصوصی به شرط عدم مزاحمت برای خودرو دیگر پیش بینی دو واحد محل توقف خودرو در پشت سر هم بلا مانع است‌، مشروط به آن كه فضای مانور كافی داخل پاركینگ وجود داشته باشد‌. در محاسبه تعداد محل توقف خودروها جهت تعیین گروه پاركینگ‌، پارك‌های سوئیچی نیز منظور می‌شوند‌.

‌ورودی و شیب راهه در پاركینگ‌ها‌

‌عرض مفید درب ورودی (پشت تا پشت چهار چوب درب)‌، معبر ورودی و شیب راهه در پاركینگ‌های بزرگ حداقل شش متر و در پاركینگ‌های متوسط و كوچك حداقل سه متر است.

ورودبه پاركینگ اتوموبیل و خروج ازآن بایستی با سر انجام شود. در صورتی كه اختلاف سطح بین تراز ورودی و كف پاركینگ حداكثر پنجاه سانتی متر باشد ورود و خروج اتوموبیل با دنده عقب بلا مانع است‌. در طراحی اینگونه پاركینگ‌ها ایستگاه قبل از رمپ الزامی نیست. حداقل عرض مفید شیب راهه در حالت مستقیم ۳ مترو در حالت منحنی ۳/۵ متر است.

در چرخش شیب راهه پاركینگ‌ها شعاع منحنی بر داخلی رمپ حداقل سه متر است.

ملاك محاسبه طول رمپ منحنی‌، یك متر از بر داخلی رمپ به سمت محور آن است.

حداكثر ميزان شيب رمپ دسترسي به پاركينگ پانزده درصد 15%مي باشد.

-حداكثر ميزان شيب ايستگاه قبل از رمپ پاركينگ پنج درصد 5% مي باشد.

جهت تعيين حداكثر طول رمپ با شيب 15 ، %اين طول معادل طي مسير براي اختلاف ارتفاع
حداكثر 3.5 متر (معادل 3/23 متر طول رمپ) مي باشد

تبصره: بايد قبل از شروع و بعد از پايان طول فوق الذكر شرائط براي توقف كاملاً افقي اتومبيل
فراهم باشد.

در شرايطي كه دسترسي به تمام يا قسمتي از فضاي پاركينگ در مجاورت مستقيم محل
توقف خودرو باشد ضمن رعايت ضوابط دهانه محل توقف خودرو يا خودرو ها رعايت حداقل
عرض مفيد محل عبور براي ساير اتومبيل ها با توجه به ضوابط الزامي است .

در پاركينگ هاي عمومي با شرايط رفت و برگشت همزمان از يك معبر ، رعايت ضابطه
چرخش 90 درجه با شعاع انحنا بر داخلي حداقل 3 متر الزامي است.

 

وردی و شیب راهه در پارکینگ2

ارتفاع مفيد پاركينگ ها:

ارتفاع مفيد پاركينگ ، فاصله از كف تمام شده پاركينگ در آن نقطه تا زير پايين ترين محل عناصر
سازه اي و يا تأسيساتي مي باشد.

1-6 -ارتفاع مفيد مجاز “پاركينگ هاي كوچك” ، حداقل دو متر و بيست سانتي متر (20/2 متر)
مي باشد.
2-6 -ارتفاع مفيد مجاز”پاركينگ هاي متوسط وبزرگ” حداقل دو متر وچهل سانتي متر(40/2
متر) مي باشد.
3-6 -در پاركينگ هاي عمومي حداقل ارتفاع مفيد ورودي و خروجي دو متر و چهل سانتي متر
(40/2 متر) مي باشد.
4 -6 -در پاركينگ هاي خصوصي حداقل ارتفاع مفيد ورودي و خروجي دو مترو ده سانتي متر
(10/2 متر) مي باشد.

ارتفاع مفید پارکینگ

 

الزامات ويژه معلولين جسمي –حركتي در پاركينگ ها :

1)در پاركينگ هاي عمومي بايد دو درصد از فضاهاي توقف (حداقل يك فضاي توقف در هر
شرايط)براي افراد معلول در نزديك ترين فاصله به ورودي و خروجي پياده اختصاص يابد .
2)در ساختمانهاي مسكوني با ظرفيت ده واحد به بالا دسترسي معلولين جسمي –حركتي در تراز
پاركينگ به پيش فضاي آسانسور ضروري است .
3)حداقل عرض محل توقف اتومبيل افراد معلول 5/3 متر مي باشد .
4)محل توقف اتومبيل افراد معلول مي بايد در نزديكترين فاصله به درهاي ورودي خروجي و
آسانسور پاركينگ باشد و بوسيله علامت مخصوص مشخص شود .
5)محل توقف اتومبيل افراد معلول در هر سمت نبايد بيش از 2 %شيب داشته باشد.

الزامات محل توقف خودرو در پاركينگ ها :

1)توقف خودرو ها در پاركينگ نبايد مزاحمتي براي دسترسي و استفاده از انباري غير و فضاهاي عمومي
و تأسيساتي ايجاد نمايد.
2)در پاركينگ هاي متوسط و بزرگ جهت تأمين مورد فوق اضافه كردن حداقل “شصت سانتي متر“
(60 سانتيمتر) به طول يا عرض محل توقف خودرو الزامي است.

3)در توقف هاي خطي اتومبيل ابعاد توقف يك اتومبيل 60/2×6 متر و عرض محل مانور مجاور
آن حداقل 40/3 متر مي باشد.

4)در شرايطي كه يك اتومبيل در مجاور اتومبيل ديگر بنا به ضرورت طراحي جلوتر توقف
نموده است ، ضمن رعايت دهانه استاندارد توقف دو اتومبيل ، قسمت مجاور عارضه فيزيكي براي
اتومبيل جلوتر معادل دهانه مفيد توقف يك اتومبيل مي باشد.

5)ا استفاده از تدابير مناسب ، تعيين محدوده توقف هر خودرو در كفسازي پاركينگها در
شرايطي كه آيتم هاي سازه اي و اجرائي كنترل كننده محل توقف نباشد ، الزاميست.

دهانه بندي پاركينگ ها:

1 ) فواصل محور تا محور ستونها در پاركينگهاي عمودي با اسكلت فلزي
– تا چهار سقف محور به محور ستون جهت :
يك اتومبيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 متر
دو اتومبيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 متر
سه اتومبيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/7 متر
2 ) با افزايش هر سقف (حداكثر تا هشت سقف ) به ازاء هر سقف 10 سانتي متر به مقادير فوق
اضافه مي گردد.
3 )اگر ساختمان اسكلت بتوني باشد به دهانه هاي قيد شده در بندهاي 1-9 و 2 -9 بيست
سانتي متر اضافه مي گردد.

4) در صورت طراحي پاركينگ بيش از سه اتومبيل در يك دهانه ، به ازاء هر عدد محل توقف
اضافي خودرو 30/2متر (دو متر و سي سانتي متر ) به دهانه رديف مربوطه افزوده مي گردد.

5) در صورتيكه اطراف يا طرفين محل توقف خودرو در پاركينگ ديوار باشد ، به ازاء هر طرف
ديوار 10 سانتي متر به محل توقف اضافه مي گردد.

6) -در طراحي محل توقف خودرو يا خودرو ها در پاركينگ هاي عمود توقف دردهانه آخر ،
افزايش 20 سانتي متر به ضوابط اعلام شده الزاميست.

7)در ساختمانهاي با 9 سقف و بيشتر ارائه ابعاد اجرائي ستونها بر مبناي طراحي سازه الزامي
است.
8)در كليه موارد، جهت تأمين محل مناسب توقف اتومبيل فواصل تمام شده دهانه ها نبايد از
مقادير زير كمتر باشد:
جهت يك اتومبيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 /2 متر
جهت دو اتومبيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60/4 متر
جهت سه اتومبيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90/6 متر
9)حداقل عرض مفيد مسير عبور خودرو (كه فضاي مانور نيز مي باشد) بايد 5 متر باشد.

10)در پاركينگهاي عمومي بزرگ حداقل عرض مفيد مسير دو طرفه (رفت و آمد) خودرو 6 متر
مي باشد.

الزامات دسترسي پياده به پاركينگ ها:

1 -10 – هنگامي كه طبقات ديگر ساختمان به وسيله پله به پاركينگ قابليت دسترسي داسته باشد ، بايد
بين فضاي پلكان و توقفگاه خودروها يك درب جدا كننده يا فضاي واسط محصور در نظر گرفته
شود.

2-10-پاركبنگ هاي بزرگ بايد حداقل دو راه خروج افراد پياده داشته باشند كه الزاماً يكي از آنها
بايد به فضاي باز ساختمان يا معبر عمومي متصل گردد.
3-10 -در توقفگاه هاي عمومي به منظور تفكيك عبور سواره و پياده در كنار معبرسواره بايدگذرگاه
عابران پياده به عرض حداقل 60/0 متر(A (در نظر گرفته شودكه به ميزان حداكثر 20/0متر(B(
بالاتر از سطح معبر سواره باشد.

 

فهرست مطالب

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Search
Close this search box.