رد کردن لینک ها

Tag: میلگرد پیچشی

میلگرد پیچشی تیر های بتن آرمه

میلگرد پیچشی تیر های بتن آرمه

    در مقاطع بتن آرمه ای که تحت لنگر پیچشی قرار دارند روابط محاسبه ی آرماتور های طولی و خاموت بسته ی پیچشی طبق آبا به قرار زیر میباشد. آیین نامه دو نوع روند محاسبه برای میلگرد پیچشی در حالت پیچش نامعین(سازگاری) پیشنهاد میدهد:

بازگشت به بالای صفحه