رد کردن لینک ها

Tag: ضابطه پارکینگ

ضوابط مربوط به پارکینگ

ضوابط مربوط به پارکینگ

ضوابط کلی مربوط به ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ وﺳﺎﺋﻞ نقلیه : 1) ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ و ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد . 2) در، ﺗﻌﺪاد اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ﺑﺮاي ﺗﺼﺮﻓﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮ

بازگشت به بالای صفحه