رد کردن لینک ها

کنترل تیر دهانه مهاربندی و اعمال آن در ایتبس (ویدیو)

بعد از طراحی سازه کنترل هایی را باید انجام دهیم طبق مقررات ملی ساختمان که کی از آنها کنترل تیر دهانه مهاربندی میباشد .
خود نرم افزار ایتبس Etabs قادر به کنترل این موضوع نیست لذا ما خودمان باید این کنترل هارا انجام دهیم .
در ویدیو زیر به صورت کامل به نکات آیین نامه ای و نرم افرازی پرداخته میشود .
مدرس ویدیو آموزشی ایتبس : مهندس علیرضا حقی از مدرسان مرکز طراحی ساختمان .

ویدیو کنترل تیر دهانه مهار بندی و اعمال آن در ایتبس :

به گفتگو بپیوندید