رد کردن لینک ها

کنترل قاعده ی 25 درصد قاب خمشی در نرم افزار ETABS (آموزش ویدیویی)

قاعده ی 25% قاب خمشی

یکی از ضوابط اساسی در سیستم های دوگانه ، کنترل قاب خمشی برای 25% از برش پایه زلزله است. مطابق صفحه 12 استاندارد 2800 الزاما این کنترل باید برای سیستم های ترکیبی انجام شود. باید تحت این نیرو قاب های خمشی بدون کمک دیوار های برشی از نظر مقاومتی جوابگو باشند . روش های مختلفی برای انجام این کنترل در نرم افزار وجود دارد .

روش معمول برای انجام اینکنترل قاعده ی 25% به این شرح است:

1- ضریب زلزله را در راستای سیستم دوگانه در 0.25 ضرب کنید.
2- تمام ضرایب سختی المان های shell سازنده ی دیوار را 0.0001 بدهید .
3- ستون های لبه ی دیوار برشی را در راستای که با دیوار برشی کار میکند دو سر مفصل کنید .
4- تیر داخل دیوار برشی را دو سر مفصل کنید.
5- کنترل مقاومت قاب های خمشی موجود در سیستم ترکیبی را انجام دهید.

اما در این ویدیو یک روش جدید تر و دقیق تر از روش معمول ، آموزش داده شده است . لطفا توجه بفرمایید :

بازگشت به بالای صفحه