رد کردن لینک ها

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده(PDF)

ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک و روش ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداری و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭼﺮاﻏﭽﯽ ﺑﺎﺷﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ

ﻋﻨﻮان دوره :ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک و روﺷﻬﺎی ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداری (۱) و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ

۱ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک و ﺷﺮاﯾﻂ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ

۲ ﺗﻌﺮﯾﻒﮔﻮدﺑﺮداری،ﺷﻨﺎﺧﺖﻣﻮﺿﻮعوﺧﻄﺮات و ﺗﺒﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽﻧﺎﺷﯽ ازﮔﻮدﺑﺮداریﻏﯿﺮاﺻﻮل،ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽوﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

۳ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻫﺎی دﯾﻮاره و ﮐﻒ ﮔﻮد و اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺎور

[irp]

۴ ﻣﺮوری ﺑﺮ رﯾﺰش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﮔﻮد ﺣﺎدث ﺷﺪه

۵ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﮔﻮد از ﻗﺒﯿﻞ:اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﺷﻤﻊ رﯾﺰی در ﺟﺎ ﯾﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ، ﻣﻬﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، دوﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ

۶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖدر ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ

۷ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤلی

دانلود با لینک مستقیم : نکات اجرایی تخریب بناهای فرسوده

منبع : سیویل نت

نظرات


Notice: Undefined variable: consent in /home2/markazt2/public_html/wp-content/themes/HesamNasrolahi v2/comments.php on line 54

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه