رد کردن لینک ها

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده(PDF)

ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك و روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداري و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭼﺮاﻏﭽﯽ ﺑﺎﺷﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻋﻨﻮان دوره :ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك و روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداري (1) و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ

1 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك و ﺷﺮاﯾﻂ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ
2 ﺗﻌﺮﯾﻒﮔﻮدﺑﺮداري،ﺷﻨﺎﺧﺖﻣﻮﺿﻮعوﺧﻄﺮات و ﺗﺒﻌﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽﻧﺎﺷﯽ ازﮔﻮدﺑﺮداريﻏﯿﺮاﺻﻮل،ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽوﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن
3 ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﻫﺎي دﯾﻮاره و ﮐﻒ ﮔﻮد و اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﺎور
[irp]
4 ﻣﺮوري ﺑﺮ رﯾﺰش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﮔﻮد ﺣﺎدث ﺷﺪه
5 آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺟﺮاي روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﮔﻮد از ﻗﺒﯿﻞ:اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﺷﻤﻊ رﯾﺰي در ﺟﺎ ﯾﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ، ﻣﻬﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، دوﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ
6 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖدر ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ
7 ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤلی
دانلود با لینک مستقیم : نکات اجرایی تخریب بناهای فرسوده
منبع : سیویل نت

نظرات

به گفتگو بپیوندید