رد کردن لینک ها

میلگرد پیچشی تیر های بتن آرمه

 

 

در مقاطع بتن آرمه ای که تحت لنگر پیچشی قرار دارند روابط محاسبه ی آرماتور های طولی و خاموت بسته ی پیچشی طبق آبا به قرار زیر میباشد.

آیین نامه دو نوع روند محاسبه برای میلگرد پیچشی در حالت پیچش نامعین(سازگاری) پیشنهاد میدهد:

روش های بدست آوردن میلگرد پیچشی تیر های بتن آرمه :

 ۱- با توجه به تحلیل سازه ی دقیق مقدار لنگر پیچشی موجود Tu بدست آید و تحت آن طراحی صورت گیرد. نرم افزار ETABS و نرم افزار های مشابه محاسبات سازه ای چنین کاری را انجام میدهند. مقدار Tcr ، در واقع لنگر پیچشی لازم برای ترک خوردگی مقطع بتن آرمه است که اگر این حالت رخ دهد ، به دلیل ترک خوردگی پیچشی میتوان به عضو ترک خورده ، ضریب ممان اینرسی پیچشی (ضریب ترک خوردگی پیچشی) را ۰٫۱۵ وارد نمود . در این صورت به دلیل کاهش سختی پیچشی عضو ، از لنگر پیچشی انتقال یافته به عضو پیچشی کاسته میشود.

۲- استفاده از لنگر قرار دادی Tu برابر با ۰٫۶۷Tcr و طراحی میلگرد پیچشی بر اساس این لنگر

محاسبه ی میلگرد های پیچشی یک مقطع که شامل میلگرد های طولی و خاموت میباشند به صورت زیر میباشد.

میلگرد پیچشی تیر های بتن آرمه


Notice: Undefined variable: consent in /home2/markazt2/public_html/wp-content/themes/boo/comments.php on line 54

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه